Põhikiri

Mittetulundusühingu Tartu Üliõpilassegakoor põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Tartu Üliõpilassegakoor (edaspidi: TÜS või koor) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
1.2. Mittetulundusühing Tartu Üliõpilassegakoor on asutatud 16. detsembril 2006.a. Põhikiri on kinnitatud asutamiskoosoleku otsusega.
1.3. Tartu Üliõpilassegakoor on asutatud 1905. aastal. Koor jätkab Tartu Üliõpilassegakoori seniste eesmärkide elluviimist. Alates 01.03.2003 tegutses Tartu Üliõpilassegakoor seltsinguna mittetulundusühingu Segakooride Liit „Helikoda“ (registrinumber 80186483) juures aadressil Pepleri 27, 51010 Tartu.
1.4. Koori juhatuse asukohaks on Pepleri 27, Tartu 51010, Eesti Vabariik.
1.5. Oma tegevuses juhindub koor Eesti Vabariigi seadustest, mittetulundusühingute seadusest, koori kodukorrast ja käesolevast põhikirjast.
1.6. Tartu Üliõpilassegakoor on eraõiguslik juriidiline isik, kes võib omada oma vara, sümboolikat ja pitsatit. Koori vara tekib koori põhikirja punktis 11 loetletud allikatest. Kooril on oma lipp ja logo, mille kasutamise kord sätestatakse statuutides.
1.7. Koori majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril. Koori hooaeg algab 1. septembril ja lõppeb 31. augustil.
1.8. Kooril on oma kodukord, mis reguleerib koori tegevust detailsemalt nendes küsimustes, mis on käesoleva põhikirjaga reguleerimata.
1.9. Koor on loodud määramata ajaks.

2. Tegevuse eesmärgid ja nende elluviimine
2.1.Koori tegevuse eesmärgiks on:
a) koorilaulu edendamine oma liikmete omaalgatusliku, kuid organiseeritud tegevuse kaudu,
b) koorikultuuri propageerimine eelkõige üliõpilaste ja koolinoorte seas,
c) üliõpilaste kultuurialane enesetäiendamine,
d) Eesti rahvuskultuuri hoidmine ja säilitamine,
e) seltsielu arendamine,
f) Eesti ja Tartu kultuurielu edendamine,
g) Eesti kultuuri tutvustamine välismaal ja välisriikide kultuuri tutvustamine Eestis.
2.2. Koori loetletud eesmärkide saavutamiseks koor:
2.2.1. korraldab oma liikmetele ja liikmekandidaatidele regulaarselt lauluproove ja laululaagreid;
2.2.2. annab iseseisvaid kontserte ja ühiskontserte teiste kollektiivide ja solistidega, korraldab kontsertreise;
2.2.3. osaleb Eesti ja Tartu koorimuusikaelus;
2.2.4. moodustab koori ansambleid;
2.2.5. organiseerib koori jaoks oluliste sündmuste tähistamist, kohtumisi teiste kollektiividega, väljasõite ja laagreid;
2.2.6. korraldab erinevaid kursusi, õppeseminare, ja õppelaagreid;
2.2.7. korraldab õppereise;
2.2.8. annab välja stipendiume.

3. Koori liikmeks vastuvõtmise ning koorist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
3.1. Koori liikmete hulka kuuluvad liikmekandidaadid, tegevliikmed, teised liikmed ja vilistlased.
3.1.1. Liikmekandidaadid on lauljad, kes ei ole veel saanud tegevliikmeks (vt punkti 3.2).
3.1.2. Tegevliikmete hulka kuuluvad dirigendid (alates esimesest tööpäevast), teenelised liikmed ja teised aktiivsed lauljad, kes ei ole enam liikmekandidaadid (vt punkti 3.3).
3.1.3. Teised liikmed on auliikmed ja toetajaliikmed (vt punkti 3.4).
3.1.4. Vilistlased on endised tegevliikmed (vt punkti 3.5).
3.2. Liikmekandidaadid
3.2.1. Koori liikmekandidaadiks ja hiljem liikmeks võib vastu võtta lauluhuvilisi noori, eelkõige üliõpilasi, kes tunnevad huvi segakoorilaulu vastu ja omavad vastavaid muusikalisi eeldusi ja koorile sobivat lauluhäält. Koori liikmekandidaadiks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus presidendi nimele.
3.2.2. Liikmekandidaadiks olemise ajaks on häälerühmavanem (või häälerühmavanema poolt määratud vanem kooriliige) uuele lauljale juhendajaks, kellelt saab vajalikke näpunäiteid koori tegevusest.
3.2.3. Koori liikmekandidaatidel on üldjoontes samasugused õigused ja kohustused nagu tegevliikmetel, välja arvatud see, et koori liikmekandidaadid ei saa kuuluda koori juhatusse ega kandideerida presidendi ametikohale.
3.3. Tegevliikmed
3.3.1. Liikmekandidaat saab koori tegevliikmeks automaatselt, kui ta on järjestikkusel 4 kuul võtnud osa vähemalt 75% proovidest. Väiksema osalusprotsendi korral võib tegevliikmeks saada juhatuse otsusega vastavalt sellele, millised on liikmekandidaadi võimed ja huvi koori töö vastu.
3.3.2. Koori tegevliikmeid, kes on pidevalt koori tööst osa võtnud vähemalt 5 aastat, kellel on koori ees silmapaistvaid teeneid ja kes on koori tegevliikme kohuseid täitnud igati eeskujulikult, võib üldkoosolek valida koori teeneliseks liikmeks. Koori teenelistel liikmetel on samasugused õigused ja kohustused kui teistel tegevliikmetel.
3.4. Teised liikmed
3.4.1. Koori suhtes eriliste teenetega silma paistnud isikuid on üldkoosolekul õigus juhatuse ettepanekul valida koori auliikmeteks. Koori auliige saab vastava tunnistuse.
3.4.2. Koori toetajaliikmeks võib koori juhatuse otsusel võtta füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on koori majanduslikult toetanud ning soovinud seda jätkata.
3.5. Koori tegevliikmed, kes on laulnud kooris vähemalt ühe aasta, kinnitatakse koorist lahkumisel juhatuse otsusega koori vilistlasteks. Vilistlane, kes soovib uuesti tegevliikmeks astuda, ei pea läbima katseid ega liikmekandidaadiperioodi, vaid võidakse ennistada otse tegevliikmeks juhul, kui peadirigent selle heaks kiidab.
3.6. Koori tegevliige või liikmekandidaat, kes soovib koorist lahkuda, informeerib sellest presidenti kirjalikult või elektrooniliselt e-mailina presidendi aadressil. Juhatuse otsusega kustutatakse see isik koori nimekirjast.
3.7. Koorist võib juhatuse otsusega välja arvata koori tegevliikmed järgmistel põhjustel:
1) põhjuseta ja ette teatamata puudumine koori proovist või esinemiselt 4 korda järjest;
2) ebaväärikas käitumine koori suhtes;
3) ränk põhikirja või kodukorra nõuete eiramine;
4) Koori liikmemaksu mittetasumine jooksva kodukorras sätestatud arvestusperioodi lõpuks, või üldkoosoleku või juhatuse otsusega ettenähtud muuks tähtajaks;
3.8. Koori juhatuse poolt väljaarvatud koori tegevliikmel ja liikmekandidaadil on õigus vaidlustada väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval koori üldkoosolekul.

4. Koori liikmete õigused ja kohustused
4.1. Koori kõikidel tegevliikmetel ja liikmekandidaatidel on õigus:
a) osaleda koori kõigis ettevõtmistes;
b) osaleda hääleõigusega koori üldkoosolekul kõigis küsimustes;
c) avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koori tegevuse kohta;
d) saada hüvitust koori juhatuse või koori dirigentide poolt määratud ülesannete täitmisel tekkinud kulutustele, vastavalt eelnevale kokkuleppele presidendi või laekuriga;
e) saada koori juhatuselt informatsiooni koori tegevuse kohta;
f) kasutada koori vara ja sümboolikat vastavalt põhikirjale, kodukorrale ja sümboolika statuudile;
g) taotleda koori juhatuselt akadeemilist puhkust tähtajaga kuni üks aasta, esitades selleks avalduse kirjalikult või elektrooniliselt e-mailina presidendi aadressil.  Akadeemilise puhkuse ajal pole kohustust osaleda pidevalt koori töös ega maksta liikmemaksu täies mahus.
4.2. Liikmekandidaatidel on üldkoosolekul hääleõigus, kuid neid ei valita juhatusse. Tegevliikmetel on õigus olla valitud koori juhatusse, samuti üldkoosolekut kokku kutsuda vastavalt punktile 5.3. Koori teistel liikmetel (auliikmetel ja toetajaliikmetel) on üldkoosolekul hääleõigus, kuid neid ei valita juhatusse ega revisjonikomisjoni.
4.3. Koori tegevliikmed ja liikmekandidaadid on kohustatud:
1) võtma osa koori lauluproovidest, kontsertidest ja muudest üritustest. Kui koori tegevliikmel või liikmekandidaadil ei ole mõjuval põhjusel võimalik koori esinemisest osa võtta, siis on ta kohustatud sellest eelnevalt teatama peadirigendile või viimase poolt määratud isikule. Kui koori tegevliikmel või liikmekandidaadil ei ole võimalik koori proovist osa võtta, siis on ta kohustatud sellest eelnevalt teatama presidendile või viimase poolt määratud isikule.
2) täitma põhikirja ja kodukorda;
3) hoidma koori vara ilmutades vajalikku hoolsust;
4) tasuma õigeaegselt koori liikmemaksu, nagu see on ette nähtud üldkoosoleku ja juhatuse otsustes;
5) hoidma koori head mainet, esindama koori väärikalt;
6) koorist lahkudes tagastama koori vara;
7) aitama juhatuse liikmeid koori eesmärkide elluviimisel, arvestades igaühe personaalseid võimeid ja suutlikkust;
8) teatama koori juhatusele koori liikmete arvestuse pidamiseks oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja muud tarvilikud andmed ning teatama uued andmed koheselt pärast nende muutumist.
4.4. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib koori liikmetele panna ainult üldkoosoleku otsusega.
4.5. Koori vilistlastel on õigus moodustada koori vilistlastest koosnev vilistlaskogu. Vilistlaskogusse kuuluvad kõik koori vilistlased. Samuti on koori vilistlastel õigus osaleda kõigil koori üritustel, saada informatsiooni koori tegemistest. Vilistlastel pole õigust osaleda hääleõigusega koori üldkoosolekul, erandite tegemise otsustab koori
juhatus.

5. Koori üldkoosolek
5.1. Koori üldist tegevust juhib koori üldkoosolek ja selle poolt valitud juhatus. Koori kõrgeimaks juhtorganiks on koori üldkoosolek. Üldkoosolek koosneb koori tegevliikmetest, liikmekandidaatidest ja dirigentidest. Üldkoosolekul on igal koori tegevliikmel, liikmekandidaadil ja dirigendil üks hääl.
5.2. Koori üldkoosoleku pädevuses on:
a) koori põhikirja muutmine;
b) põhikirjas sätestatud eesmärgi muutmine;
c) koori kodukorra kinnitamine ja muutmine;
c) juhatuse liikmete ja presidendi valimine;
d) peadirigendi ametisse nimetamine või vabastamine;
d) koori sümboolika ja selle statuudi kinnitamine;
e) liikmemaksude suuruse otsustamine;
f) hinnangu andmine juhatuse tegevusele, koori eelarve, majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni poolt teostatud kontrollimiste tulemuste kinnitamine;
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.3. Koori üldkoosolekud on erakorralised või korralised. Koori üldkoosoleku kutsub koori juhatus kokku vähemalt üks kord aastas ning erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 25% koori tegevliikmetest. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab koori juhatus vähemalt 1 nädal enne
üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra, või saadab igale koori liikmele 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
5.4. Otsuste tegemine koori üldkoosolekul
5.4.1. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 koori tegevliikmetest ja liikmekandidaatidest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui selle osaleb vähemalt 10 liiget.
5.4.2. Otsused võetakse vastu kas avalikul või salajasel hääletusel osalejate lihthäälteenamusega. Kui presidendi või juhatuse liikme valimisel ei saa hääletuse esimeses voorus ükski kandidaat rohkem kui 50 % häältest, siis viiakse järgnevalt läbi teine voor, kus kandideerima jäävad kaks esimeses voorus enim hääli saanud kandidaati. Teises voorus valitakse ametikohale inimene lihthäälteenamusega.
5.4.3. Koori üldkoosolekul toimub presidendi, peadirigendi ja juhatuse liikmete valimine järgmises järjekorras. Kõigepealt valitakse president, seejärel peadirigent ja lõpuks juhatuse liikmed.
5.4.4. Koori põhikirja vastuvõtmiseks, selle muutmiseks ja täiendamiseks on vaja 2/3 koori tegevliikmete häälteenamus.
5.4.5. Koori tegevuse lõpetamise küsimus otsustamiseks ja koori punktis 2.1. määratletud eesmärkide muutmiseks on vaja 9/10 koori tegevliikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud enne koosolekut kirjalikult.
5.5. Üldkoosoleku otsused peavad olema protokollitud ja tehtud koori liikmetele ja vilistlastele kättesaadavaks.
5.6. Koori tegevliige võib volitada kirjalikult enda eest üldkoosolekul osalema mõnda teist koori tegevliiget. Koori liikmekandidaat võib volitada kirjalikult enda eest üldkoosolekul osalema mõnda teist koori liikmekandidaati või tegevliiget.

6. Peadirigent
6.1. Peadirigent on ühtlasi ka koori kunstiline juht. Koori muusikaliste taotluste ja eesmärkide elluviimiseks kaasab ta juhatuse nõusolekul abidirigente, koormeistreid, külalisdirigente, soliste, kontsertmeistreid ja hääleseadjaid.
6.2. Koori peadirigendi kinnitab ametisse ja vabastab ametist üldkoosolek korraga kuni viieks aastaks avalikul hääletusel. Koori peadirigentide leidmiseks toimub avalik konkurss. Koori teiste dirigentide, koormeistrite, hääleseadjate, kontsertmeistrite ametisse kinnitamise otsustab koori juhatus peadirigendi ettepanekul igal puhul
eraldi.
6.3. Peadirigent võib oma kunstilise juhi õigusi delegeerida abidirigentidele juhatuse nõusolekul.
6.4. Peadirigent koostab repertuaari ja esitab selle juhatusele arutamiseks ja kinnitamiseks.
6.5. Koori esinemised toimuvad vastavalt juhatuse poolt heaks kiidetud hooaja tööplaanile. Tööplaaniväliste esinemiste kohta teeb otsuse juhatus. Peadirigendil on õigus kontsertide eel koori häälerühmade tasakaalustamiseks või mõne laulja ansamblisse mittesobivuse korral koostada koori koosseis personaalselt.
6.6. Peadirigendil on õigus saada hüvitust koori juhatuse poolt määratud ülesannete täitmisel tekkinud kulutustele.

7. President
7.1. President on nii juhatuse esimees kui koori tegevjuht, esindab koori suhetes teiste ühingutega ja kannab hoolt koori sisekorra eest.
President:
1) suunab juhatuse tööd;
2) annab juhatuse tegevusest aru üldkoosolekule;
3) kirjutab alla koori dokumentidele.
7.2. Presidendi valib koori üldkoosolek lihthäälteenamusega kaheks aastaks. Presidendi kandidaate võivad esitada kõik koori tegevliikmed. Presidendi kandidaadiks võivad olla kõik koori tegevliikmed. Presidendi valimine toimub kas ühes või kahes voorus nii nagu sätestatud põhikirja punktis 5.4.

8. Koori juhatus
8.1. Koori tegevust juhib, koordineerib ja koori esindab koori juhatus, milles on 3 kuni 15 liiget.
8.2. Koori juhatusse kuuluvad alati peadirigent, president ja koorivanem. Peadirigent ja president valitakse üldkoosoleku poolt põhikirjas määratud ajaks. Ülejäänud juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt üheks aastaks.
8.3. Presidendil kui juhatuse esimehel on õigus esindada koori õigustoimingutes ainuisikuliselt. Juhatus võib lisaks presidendile valida enda hulgast veel kuni kaks liiget, kellel on samuti õigus esindada koori õigustoimingutes ainuisikuliselt. Ülejäänud juhatuse liikmetel on õigus esindada koori õigustoimingutes ainult ühiselt.
8.4. Koori juhatuse valimine toimub koori hooaja alguses septembris või oktoobris. Juhatuse liikmete valimine toimub koori üldkoosolekul peale presidendi ja peadirigendi valimist. Juhatuse liikmete valimistel üldkoosolekul hääletatakse üldjuhul iga juhatuse liikme kandidaadi üle eraldi, kuid üldkoosoleku nõusolekul ja otsusel võib valimise
protseduur toimuda ka teistmoodi. Üldkoosoleku mittetoimumisel ühe aasta möödudes juhatuse valimisest pikenevad juhatuse liikmete volitused automaatselt kuni uue üldkoosoleku kokkutulekuni. Juhatusel on õigus, kuid mitte kohustus, määrata koori juhatuse tööst pikemaajaliselt kõrvale jäävate liikmete asemele uued liikmed.
8.5. Juhatus:
a) viib ellu koori üldkoosoleku otsuseid,
b) korraldab koori majandustegevust,
c) volitab liikmeid esindama koori,
d) otsustab koori liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise,
e) otsustab koori esinemised,
f) kinnitab repertuaari.
8.6. Juhatuse liikmete ülesanded määratakse kindlaks koori kodukorras.
8.7. Juhatuse liikmed vastutavad koori ees oma ülesannete täitmise eest.
8.8. Juhatus peab koosolekuid vähemalt üks kord iga kahe kuu tagant. Juhatuse koosolekutel vastuvõetavad otsused protokollitakse ja tehakse koorile teatavaks 2 nädala jooksul koosoleku toimumisest.
8.9. Juhatuse koosoleku kutsub kokku president. Koosoleku juhataja valitakse koosoleku alguses. President kutsub kokku juhatuse erakorralise koosoleku, kui seda nõuab vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Koori juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused tehakse lihthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, siis saab otsustavaks presidendi hääl.
8.10. Koori nimel teostatavate tehingute sooritamiseks olenemata tehingu summa suurusest peab president saama eelneva nõusoleku koori juhatuselt või üldkoosolekult.
8.11. Juhatusel on kohustus tutvustada uutele liikmetele koori põhikirja ja kodukorda.
9. Vilistlaskogu
9.1. Koori vilistlaskokku kuuluvad koori vilistlased.
9.2. Vilistlaskogu eesmärgid, liikmed ja tegevuse määrab kindlaks vilistlaskogu seltsingulepe või vilistlaskogu põhikiri.
9.3. Vilistlaskogu esindajal on õigus osaleda üldkoosolekul ja juhatuse koosolekutel sõnavõtmise õigusega, tutvuda koori majandusaasta aruandega ja nõuda täiendavat infot koori majandustegevuse kohta, küsida ja saada infot koori loomingulise tegevuse kohta.
9.4. Vilistlaskogu liikmed maksavad liikmemaksu, mille suurus otsustatakse vilistlaskogu ja koori juhatuse kokkuleppel.

10. Esinemised
Koori esinemisteks võivad ettepanekuid teha kõik koori tegevliikmed, liikmekandidaadid ja dirigendid. Peadirigent vaatab ettepanekud läbi, koori juhatus teeb esinemiste kohta otsuse. Erandjuhtudel võib vastava otsuse teha ka peadirigent ilma juhatuse otsuseta. Koori esinemisriietuse otsustab igakordselt peadirigent. Koori esinemised, samuti üksikute ansamblite või kvartettide esinemised, Tartu Üliõpilassegakoori nime all ilma juhatuse otsuseta on keelatud.

11. Koori vara
Koori rahalised vahendid saadakse:
1) liikmemaksudest;
2) sihtotstarbelistest annetustest;
3) varalistest annetustest ja eraldistest;
4) sponsorlusest;
6) üldkoosoleku otsusega kehtestatud ühekordsetest maksudest;
7) tulust, mida saadakse koori helisalvestiste ja muude väljaannete levitamisest või koori põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
8) erinevatest toetusprogrammidest saadud toetustest ja stipendiumitest, kohalikelt omavalitsustelt ja riigilt saadud toetustest, Euroopa Liidu abiprogrammidest saadud vahenditest jne;
9) muudest laekumistest.

12. Revisjonikomisjon
12.1. Koori finantstegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.
12.2. Revisjonikomisjoni liikmed osalevad sõnaõigusega juhatuse koosolekutel.
12.3. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ja juhatuse ees.
12.4. Revisjonikomisjoni volitused kestavad üks aasta.
12.5. Koori juhatuse liikmed, raamatupidaja ega nende lähisugulased ei või kuuluda revisjonikomisjoni koosseisu.

13. Koori ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine
Koori ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub vastavalt mittetulundusühingute seaduse sätetele. Koori lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, või avalik õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusele.